lock search attention facebook home linkedin twittter

Aktien

Aktier och Aktiekapital

Enligt Capacents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Capacent har ett aktiekapital om 543 120 SEK fördelat på 2 715 600 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,2 SEK. Aktierna i Capacent är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier i bolaget ger lika rätt till utdelning samt till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Utdelningspolicy

Capacent är ett tjänstebolag med låg kapitalintensitet och bra kassaflöde. Bolaget avser att dela ut årets resultat justerat för eventuella rörelsekapitalsförändringar och investeringar.

Central värdepappersföring

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Ägarförhållanden

Nedan visas Capacents aktieägarstruktur per den 31 mars 2019.

Ägarstruktur i Capacent 
Antal aktier Andel, %
Joakim Hörwing privat och genom bolag 296 446 10,92
Per Granath genom bolag 292 631 10,78
Edvard Björkenheim privat och genom bolag 241 710 8,90
Thomas Lundström genom bolag 186 976 6,88
Hendrik Trepp privat, genom närstående och bolag 137 490 5,06
Summa 1 155 253 42,54
Övriga 1 560 347 57,46
Totalt 2 715 600 100

Incitamentsprogram

I syfte att attrahera och behålla kompetenta konsulter har bolaget lanserat ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget, genom vilket de anställda köper aktier i Capacent på marknaden för tilldelad kontant bonusutbetalning. Den kontanta bonusutbetalningen motsvarar högst 20 procent av EBITDA och avses att årligen betalas ut till bolagets anställda som därefter förbinder sig att förvärva aktier i Capacent på marknaden för motsvarande belopp.

Handelsinformation

Aktien handlas på First North från den 2 oktober 2015 under kortnamnet CAPAC.

ISIN-kod: SE0007439633
Kortnamn: CAPAC

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal om likviditetsgaranti avseende aktierna med Mangold.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.