Aktien

Aktier och Aktiekapital

Enligt Capacents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Capacent har ett aktiekapital om 528 720 SEK fördelat på 2 643 600 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,2 SEK. Aktierna i Capacent är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier i bolaget ger lika rätt till utdelning samt till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Beslut om nyemission

Styrelsen beslutade den 10 februari 2017 om att emittera 72 000 stycken nya aktier kopplat till förvärvet av Capacent ehf, Island. Beslutet var bemyndigat av årsstämman. Teckningskursen uppgick till 46,65 SEK per aktie.

För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 2,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget och antalet utestående aktier går från 2 643 600 till 2 715 600 aktier. Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 14 400 SEK, från 528 720 SEK till 543 120 SEK och ökar antalet röster från 2 643 600 till 2 715 600 röster.

Utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas på bolagsstämma. Capacents möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. 

Central värdepappersföring

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Ägarförhållanden

Antal aktieägare uppgick per den 31 januari 2017 till ca 670 stycken.

Nedan visas Capacents aktieägarstruktur per den den 27 mars 2017.

Ägarstruktur i Capacent 
Antal aktier Andel, %
Hendrik Trepp privat, genom närstående och bolag 339 489 12,50
Per Granath genom bolag 292 631 10,78
Joakim Hörwing genom närstående och bolag 275 437 10,14
Edvard Björkenheim privat och genom bolag 236 710 8,72
Thomas Lundström genom bolag 215 991 7,95
Goldcup Cisse Stockholm AB* 169 170 6,23
Magnus Östlund genom bolag 127 806 4,71
Övriga 1 058 366 38,97
Totalt 2 715 600 100

*) Ägarna till minoriteten i Capacent Island ehf.

Incitamentsprogram

I syfte att attrahera och behålla kompetenta konsulter har bolaget lanserat ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget, genom vilket de anställda köper aktier i Capacent på marknaden för tilldelad kontant bonusutbetalning. Den kontanta bonusutbetalningen motsvarar högst 20 procent av EBITDA och avses att årligen betalas ut till bolagets anställda som därefter förbinder sig att förvärva aktier i Capacent på marknaden för motsvarande belopp.

Notering av Capacents aktier på First North

Aktien handlas på First North från den 2 oktober 2015 under kortnamnet CAPAC.

ISIN-kod: SE0007439633
Kortnamn: CAPAC

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal om likviditetsgaranti avseende aktierna med Mangold.

Investors