lock search attention facebook home linkedin twittter

Aktien

Aktier och Aktiekapital

Enligt Capacents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Capacent har ett aktiekapital om 543 120 SEK fördelat på 2 715 600 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,2 SEK. Aktierna i Capacent är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier i bolaget ger lika rätt till utdelning samt till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Utdelningspolicy

Capacent är ett tjänstebolag med låg kapitalintensitet och bra kassaflöde. Bolaget avser att dela ut årets resultat justerat för eventuella rörelsekapitalsförändringar och investeringar.

Central värdepappersföring

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Ägarförhållanden

Nedan visas Capacents aktieägarstruktur per den 31 december 2019.

Ägarstruktur i Capacent 
Antal aktier Andel, %
Joakim Hörwing privat och genom bolag 296 446 10,92
Per Granath genom bolag 292 631 10,78
Edvard Björkenheim privat och genom bolag 241 710 8,90
Thomas Lundström genom bolag 185 701 6,84
Magnus Östlund privat och genom bolag 127 802 4,71
Summa 1 141 290 42,14
Övriga 1 571 310 57,86
Totalt 2 715 600 100

Incitamentsprogram

Styrelsen i Capacent beslutade i augusti 2019 att förändra det långsiktiga incitamentsprogram som funnits sedan 2015. I dess ursprungliga form har incitamentsprogrammet baserats på redovisat resultat och kunnat uppgå till maximalt 20% av EBITDA.

I dess nya form kommer incitamentsprogrammet att baseras på teckningsoptioner där nyckelindivider kommer att få en årlig tilldelning och där den första tilldelningen sker under det andra kvartalet 2020. Den förändrade utformningen av incitamentsprogrammet är ett resultat av att styrelsen önskar skapa en tydligare koppling mellan det långsiktiga värde som skapas i bolaget och incitamentsprogrammet. Den årliga tilldelningen av teckningsoptioner kommer att uppgå till maximalt 5% av antalet utestående aktier per år. Detaljer och villkor kring respektive års tilldelning kommer att fastställas efter beslut på bolagsstämman.

Handelsinformation

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market från den 2 oktober 2015 under kortnamnet CAPAC.

ISIN-kod: SE0007439633
Kortnamn: CAPAC

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal om likviditetsgaranti avseende aktierna med Mangold.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.