lock search attention facebook home linkedin twittter

Aktien

Aktier och Aktiekapital

Enligt Capacents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Capacent har ett aktiekapital om 543 120 SEK fördelat på 2 715 600 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,2 SEK. Aktierna i Capacent är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier i bolaget ger lika rätt till utdelning samt till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Utdelningspolicy

Capacent är ett tjänstebolag med låg kapitalintensitet och bra kassaflöde. Bolaget avser att dela ut årets resultat justerat för eventuella rörelsekapitalsförändringar och investeringar.

Central värdepappersföring

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Ägarförhållanden

Nedan visas Capacents aktieägarstruktur per den 30 juni 2020.

Ägarstruktur i Capacent 
Antal aktier Andel, %
Joakim Hörwing privat och genom bolag 311 247 11,46
Daniel Jilkén genom bolag 271 560 10,00
Edvard Björkenheim privat och genom bolag  254 710 9,38
Per Granath genom bolag  224 696 8,27
Thomas Lundström genom bolag 182 019 6,70
Summa 1 244 232 45,82
Övriga 1 471 365 54,18
Totalt 2 715 600 100

Handelsinformation

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market från den 2 oktober 2015 under kortnamnet CAPAC.

ISIN-kod: SE0007439633
Kortnamn: CAPAC

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal om likviditetsgaranti avseende aktierna med Mangold.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.