Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 12 oktober 2021

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 oktober 2021.

Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 12 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan till stämman

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 oktober 2021;
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 oktober 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 4 oktober 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 6 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 oktober 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Capacent Holding AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämma 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till sara.staxang.jonsson@capacent.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för den extra bolagsstämman. Begäran om sådan upplysning ska skickas skriftligen till Capacent Holding AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämma 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm eller via e-post till sara.staxang.jonsson@capacent.se senast lördagen den 2 oktober 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.capacent.se, senast torsdagen den 7 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för anmälan och förhandsröstning

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktibolagslagen