Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 14 december 2020

Aktieägarna i Capacent Holding kallades till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar.

För förhandsröstning ska ett särskilt poströstningsformulär användas som finns tillgängligt nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 11 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Capacent Holding AB (publ), Att: Ella Berglund, Extra bolagsstämma 2020, Box 7715, 103 95 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till ella.berglund@capacent.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan fredagen den 4 december 2020.

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 14 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Protokoll från extra bolagsstämma

Bilaga 1 Kallelse

Bilaga 2 Poströstningsformulär

Bilaga 3 Poströster

Kallelse till extra bolagsstämma

Postomröstningsformulär

Fullmaktsformulär